Maison “Città Giardino”

pianta 10 9 8 4 5 6 7 3 1

spacer